26 Temmuz 2013 Cuma

 İşlemin İptali, Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemi Dilekçesi

İşlemin İptali, Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemi Dilekçesi

İşlemin İptali, Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemi Dilekçesi
 Yürütmenin durdurulması ve Duruşma  istemlidir.
........ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
 
 
DAVACI : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
 Adres
DAVALI : İçişleri Bakanlığı, .....  Genel Müdürlüğü / ......
DAVA KONUSU : İşlemin iptali
TEBELLÜĞ TARİHİ  : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Emniyet Müdürlüğü kadrosunda … sicil sayılı, ...Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken, …/…/… tarihinde.....  İl Emniyet Müdürlüğüne tayin edildiğim hususu …/…/… tarihinde tarafıma bildirildi. İkinci Bölge görevimi ...-... yıllarında ... ilinde yaptım. Bu sene bulunduğum rütbede ikinci kez şark görevi için hazırlık emri geldi. Müdürlüğümüz kadrosunda görevli ..... Sınıf Emniyet Müdürü …’a bu yıl içerisinde ikinci kez şark hazırlığı geldiği halde, .... bölgeye atama yapılması şöyle dursun, .....  Müdürlüğüne tayin edilmek suretiyle adeta ödüllendirilmiştir. Ayrıca, …, …, … v.b. birçok Emniyet Müdürü rütbesindeki personel ikinci bölge hizmetine hiç gitmemişlerdir.
2- Ben ikinci bölge hizmetimi yapmama rağmen, yukarıda belirtmiş olduğum Emniyet Müdürleri bu zorunlu hizmete hiç gitmemişlerdir. İdare takdir yetkisini anılan göreve hiç gitmeyenlerin yerine benim aleyhime kullandı. İkinci bölge görevimi yukarıda belirttiğim tarihler arasında yapmış olmama rağmen, ikinci kez ikinci bölge görevine gönderilmem idarenin almış olduğu haksız ve keyfi bir karar olup, Anayasamızın eşitlik ve adalet ilkelerine aykırıdır. Diğer taraftan eşim ...., Devlet Hastanesinde doktor olarak çalışmakta ve atama işlemi aile birliğimi de bozmaktadır.
DELİLLER : 1-
                                                      2-Atama Kararı
                                                      3-.... sicil sayılı memuriyet dosyası,
                                                     4- Mahkeme kararları 
                                                     5-Ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : İdarenin vermiş olduğu bu adaletsiz, ekteki emsal kararlardan görüleceği üzere eşitliğe aykırı ve bu sebeple de keyfi atama işleminin öncelikle yürütmenin durdurulması ve atama işleminin iptaline, dava masraflarının davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
 
Davacı
Adı ve Soyadı
İmza
Kamulaştırma İşleminin İptali

Kamulaştırma İşleminin İptali

Kamulaştırma İşleminin İptali
……..  İDARE MAHKEMESİ’NE
Gönderilmek Üzere
……… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
 
DAVACILAR : 1- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
2- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
3- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI :……  Belediye Başkanlığı/……..
DAVA KONUSU : Kamulaştırma İşleminin İptali
TALEP KONUSU : Haklı davanın kabulü ile …… ili ….. Mahallesi …..Mevkii …... Orta Okulu bitişiğinde bulunan …. no.lu parselde bulunan taşınmazın kısmen kamulaştırılmasına dair işlemin iptaline karar verilmesi dileğidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkillerim davaya konu …. İli, …..  Mah., … Mevkii ,…. Orta Okulu bitişiğinde bulunan … no.lu parsele iştiraken ve müştereken maliktirler. Bu taşınmazın içinden kadastro yolu olduğu halde müvekkillerimin taşınmazından …..  Belediyesince yeniden kamulaştırma sureti ile yol geçirilmesi istemi usul ve yasaya aykırıdır.
2- Belediyeyi temsilen Başkan, kendi ve birkaç akrabasının taşınmazlarına adeta özel yol yapmak için bu kamulaştırma işlemi ve imar planı yapılmıştır. Yine kamu yararı kararı verilmesi işleminin Belediye Meclisince alınması da yerinde değildir. Çünkü Kamulaştırma Kanunun 5. md. si gereği kamu yararı verilmesi işlemi için Belediye Encümen kararı alınması gerekmektedir.
3- İmar planını uygulamak gerekçesi ile kamulaştırma kararı aldığını iddia eden Belediye, kamulaştırma kararını sadece müvekkilcilerimin taşınmazı için alması, imar planını müvekkillerimin taşınmazından sonra gelen taşınmazlara uygulatmaması olayda Kamu Yararından çok politik amaca hizmet edildiğini göstermektedir. Yine bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır.
Yine müvekkillerime ait taşınmaz, çarşı içinde ve ticari alanda yer aldığı halde tarım arazisi olarak metre kare birim fiyatının belirlenmesi bakımından da kamulaştırma kararı usul ve yasaya aykırıdır.
DELİLLER :    1-
                                                           2-
                                                      3-...... ... Asliye Hukuk Mahkemesinde 2006/580 E ile açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idari adına tescili davası, 
                                                           4-....İli,.... Mah. .....  ... Ada, ....Pafta,  no.lu parselin tapu kaydı, 
                                                           5-Kamulaştırmaya dair ....  Belediye Meclisi kararı, 
                                                           6-Veraset ilamı 
                                                           7-Ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle haklı davanın kabulü ile, ….. Belediye Başkanlığının, ….. ili  …. Mah. ….. , ….. Ada,...Pafta, ....Parsel nolu, .....Orta Okulu bitişiğinde bulunan ….  no.lu parselin kısmen kamulaştırılmasına dair işlemin iptaline yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, davacılar vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
 
Davacılar vekili
Avukat Adı ve soyadı
İmza
Karar Düzeltme Danıştay

Karar Düzeltme Danıştay

Karar Düzeltme Danıştay
Yürütmenin Durdurulması İstemi Vardır.
DANIŞTAY ( ). DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
... VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
 
KARARIN DÜZELTİLMESİNİ
İSTEYEN : Adı Soyadı, (T.C. Kimlik No), Adresi
VEKİLİ (VARSA) : Avukat Adı Soyadı, Adresi
KARŞI TARAF : Adı Soyadı – Adresi
İSTEMİN KONUSU : Danıştay ..... Dairesinin .../.../... tarih ve E....., K..... sayılı kararının düzeltilerek kaldırılmasından sonra, dava konusu tarh ve ceza kesme işlemini iptal eden ..... ..... Vergi Mahkemesinin .../.../... tarih ve E: ..., K: ... sayılı kararının onanması ve karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması isteminden ibarettir.
KARARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİNİN GEREKÇELERİ
1- ...............................................................................................................................
2- ………………………………………………………………….....................................
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI GEREKTİREN NEDENLER
1- ...............................................................................................................................
2- ………………………………………………………………….....................................
SONUÇ VE İSTEM : Danıştay ..... Dairesinin .../.../... tarih ve E....., K..... sayılı kararının düzeltilerek kaldırılmasından sonra, dava konusu tarh ve ceza kesme işlemini iptal eden ..... ..... Vergi Mahkemesinin .../.../... tarih ve E....., K..... sayılı kararının onanmasını, karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasını ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. .../.../...
 
Kararın Düzeltilmesini İsteyen
Adı Soyadı
İmza
Karar Düzeltme İstemine İlişkin Dilekçe

Karar Düzeltme İstemine İlişkin Dilekçe

Karar Düzeltme İstemine İlişkin Dilekçe
Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma istemlidir.
DANIŞTAY ( ). DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
Sunulmak Üzere
.....  VERGİ MAHKEMESİ’NE
 
KARARIN
DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
 Adres
KARŞI TARAF : ..... Vergi Dairesi Müdürlüğü/....
DAVA KONUSU
VERGİNİN TÜRÜ : Katma değer vergisi ve vergi ziyaı cezası
MİKTARI : Katma Değer Vergisi: … TL, Vergi Ziyaı Cezası: … TL
DÖNEMİ : ..../… ve ..../… ayları
MÜKELLEF HESAP NO : …
KARAR DÜZELTME
İSTEMİNİN KONUSU : Danıştay .... Dairesinin …/…/… gün ve E. …/…, K. …/… sayılı kararının düzeltilerek kaldırılmasından sonra ....Vergi Mahkemesinin …/…/… gün ve E. …/…, K. …/… sayılı davanın reddi yolundaki kararının bozularak adlarına re'sen vergi ziyaı cezalı olarak yapılan katma değer vergisi tarhiyatının terkinine karar verilmesi istemidir.
DÜZELTİLMESİ İSTENİLEN
MAHKEME KARARININ
TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…
OLAYIN ÖZETİ VE KARARIN
DÜZELTİLMESİ
İSTEMİNİN NEDENLERİ : Temyizde dava dilekçesine eklenen ve davanın lehlerine sonuçlanmasını sağlayacak ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin idareye verildiğini tespite yarayacak belgenin dikkate alınmadan karar verilmiş olması nedeniyle söz konusu belgenin dikkate alınmak suretiyle verilen kararın düzeltilmesi gerekmektedir.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, Danıştay ......  Dairesinin …/…/… Tarih ve E. …/…, K. …/… sayılı kararın düzeltilerek kaldırılmasından sonra .... Vergi Mahkemesinin …/…/… gün ve E. …/…, K. …/… sayılı davanın reddi yolundaki kararının bozularak adlarına re'sen vergi ziyaı cezalı olarak yapılan katma değer vergisi tarhiyatının terkinine ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…/…
 
Kararın Düzeltilmesini İsteyen
Taraf Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
 
EKLER: 
1- Vergi ceza ihbarnameleri 
2- Vekâletname örneği
Nema İçin Temerrüt Dilekçesi

Nema İçin Temerrüt Dilekçesi

Nema İçin Temerrüt Dilekçesi
........ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
 
 
 
Müvekkil işçi  kurumunuzda ………………. SSK sicil numarası ile çalışmaktadır  (ve/veya …/…/… tarihinde emekli olmuştur).
 
3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca, kurumunuzca, müvekkilimizin maaşlarından tasarruf kesintileri yapılmış ancak, tasarruf kesintileri ile devlet veya işveren katkı payları  müvekkil adına açılan/açılacak tasarruf hesabına yatırılmamış (ve/veya eksik yatırılmıştır).
 
İşbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren üç iş günü içinde tasarruf kesintileri ile devlet veya işveren katkı payı ve hesaplanacak nemanın tarafımıza ödenmesini aksi halde yasal yollara müracaat edeceğimiz hususunda gereği bilgilerinize rica olunur.
 
…/…/…
 
İstemde Bulunan Vekil
                                            Avukat Ad ve Soyadı
                                                                        İmza
Adres:
 
Tel:
Sınav Sonucuna İlişkin Kararın İptali İstemi Dilekçesi

Sınav Sonucuna İlişkin Kararın İptali İstemi Dilekçesi

Sınav Sonucuna İlişkin Kararın İptali İstemi Dilekçesi
......... İDARE MAHKEMESİ  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
 
 
DAVACI : … Velayeten Babası
 Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
 Adres
DAVALI : .... Valiliği/...
TALEP KONUSU :.... Valiliği .... .... ....  lisesi  …/…/… Tarihli Lise 3. Sınıf Felsefe sınavı geçersiz olarak verilen sonucuna ilişkin kararın iptaline karar verilmesi dileğidir.
TEBLİĞ TARİHİ   : …/…/…
AÇIKLAMALAR :
1- Kızım   .....’nın ,annesi vefat  ettiğinden,velisi sadece ben davacı babasıyım. .... Valiliği ... ... .....  Lisesi 3. sınıfında okumakta olan Kızım.....’nın …/…/… Tarihinde girmiş olduğu Felsefe sınavında 60 ve daha yukarı imtihan notu bekler iken açıklanan sonuçlarda 25 puan verildiği …/…/… Tarihinde okulda asılan imtihan sonuçlarından öğrenmiş bulunmaktayız.
2- Bu imtihan sonuçlarının yanlış olabileceği nedeni ile okul müdürüne başvurdum ise de bu saatten sonra yapılacak bir şey olmadığı tarafıma bildirildiğinde bu davayı açma zaruretim hâsıl olmuştur. Kızımın sınav kâğıdı incelendiğinde haksızlığın ortaya çıkacağını düşünüyorum.
DELİLLER : 1-
                                                      2-İmtihan kağıdı ve cevap anahtarı
                                                      3-Ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.  
SONUÇ VE SONUÇ : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, .....Valiliği ..... ......... ..Lisesi  …/…/… Tarihinde açıklanan Lise 3. Sınıfı Felsefe  sınav sonucuna ilişkin kararın iptaline ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
 
 … Velayeten Babası
Adı ve Soyadı
İmza
Temyiz Dilekçesi (İdare Mahkemesi Kararlarına Karşı)

Temyiz Dilekçesi (İdare Mahkemesi Kararlarına Karşı)

Temyiz Dilekçesi (İdare Mahkemesi Kararlarına Karşı)
DANIŞTAY ..... DAİRE BAŞKANLIĞI’NA
Sunulmak Üzere
....... İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA
 
 
Dosya E. …/…, 
K. …/....
TEMYİZ EDEN : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
 Adres
KARŞI TARAF : .....Valiliği/....
TEMYİZİN KONUSU : ..... İdare Mahkemesinin …/…/… gün ve E. …/…, K. …/… sayılı davanın reddine dair kararının temyizen incelenip bozulması istemidir.
TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…
OLAYIN ÖZETİ VE
TEMYİZ NEDENLERİ : Harcırah Kanunu uyarınca eş durumundan tayin talebinde bulunanlar hakkında yapılan atama nedeniyle harcırah ödenmesi öngörülürken, .......İdare Mahkemesince atamanın isteğe bağlı olarak yapılmış olması nedeniyle, davalı idare tarafından harcırah verilmemesinin yerinde olduğu belirtilerek açtığımız dava reddedilmiş ise de, söz konusu karar Harcırah Kanunundaki düzenlemelere aykırı olduğundan, ...... İdare Mahkemesinin anılan kararının bozulması gerekmektedir.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ..... İdare Mahkemesinin …/…/… gün ve E. …/…, K. …/… sayılı davanın reddine dair kararının temyizen incelenip bozulması ve Harcırah Kanunu uyarınca müvekkilimize verilmesi gereken … TL tutarındaki harcırahın ödenmesi istemiyle yaptığımız başvurunun reddine dair .....  Valiliğinin …/…/… tarih ve …sayılı işleminin iptaline ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. …/…/…
 
Temyiz Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza