Dernek Tüzüğü Örneği

Dernek Tüzüğü Örneği,Madde 1- İzmit Bekirpaşa Kadıköy Mahallesi Güzelleştirme Derneğidirdernek tüzüğü nasıl hazırlanır,köy dernek tüzüğü örneği,cami dernek tüzüğü örneğidernek kuruluş bildirimidernekler,şubeli dernek tüzüğü,örnek dernek tüzüğü,dernek nasıl kurulur.Bu tüzükte hakkında kural bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle dernekler yasası daha sonra medeni yasa uygulanır.

Dernek Tüzüğü Örneği
Dernek Tüzüğü Örneği
İZMİT BEKİRPAŞA KADIKÖY MAHALLESİ 
GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
DERNEĞİN ADI:
Madde 1- İzmit Bekirpaşa Kadıköy Mahallesi Güzelleştirme Derneğidir.
DERNEĞİN MERKEZİ:
Madde 2- Derneğin geçici merkezi İzmit Bekirpaşa Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Cad.No:105 adresindedir.
DERNEĞİN AMACI:
Madde 3- İzmit Bekirpaşa Kadıköy Mahallesinin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu yönde ki engelleri ortaya çıkartarak ortadan kaldırmak, ........... derneğin amacıdır.
DERNEĞİN ÇALIŞMAKONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Madde 4- Dernek bu amacına ulaşmak için aşağıda belirlenen konularda gerekli yöntemleri izleyip uygulayarak çalışmalarını sürdürür. Bu cümleden olarak;
A Yöredeki tüm Kadıköy mahallelileri  tespit edip, bunlarla sürekli iletişim kurar. 
B Kültürel ve eğitsel faaliyetlerde bulunur. Bunun için uzman kişilerden yararlanır. 
C Ulusal ve yöresel gelişmeleri izler, çalışma ve sonuçlardan yararlanır. Bilgi kaynakları kurar. 
D Konuşmalar, konferans, seminer, sempozyum ve gerekli görülen benzer türde toplantı ve çalışmalar düzenler.
E Benzer amaçlı derneklerde görüş alış-verişi yapar. 
F Yörenin muhtaç kişilerinin sağlık ve sosyal yardımına koşar. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam sağlamaya çalışır. 
G Başarılı öğrencilerin yetişmesi ve güçlenmesi için gerekli çabalara girişir, imkanlar, burs ve yardımlar sağlar.
H Geziler, dinlenme ve eğlenme toplantıları ve spor müsabakaları düzenleyerek daha iyi çalışma, düşünme, ortam ve koşullarını gerçekleştirir.
İ Üyelerin istirahatini temin etmek, bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak için lokal, okuma ve oyun salonu, kitaplık, huzur dinlenme evi, öğrenci yurdu, yazlık, kışlık dinlenme yerleri açarlar.
J Yörenin yurtta ve yurtdışında tanıtılması için faaliyetlerde bulunur.
K Amacın gerçekleşmesi için gerekirse ve imkan nispetinde yayım ve tanıtımlarda bulunur. 
L Yörenin güzelleşmesi etkinliklerini artırması, çevre düzenlemesi ve çevre kirlenmemesi için çalışmalarda bulunur. 
M Amacına ulaşmak için konuların tespiti, izlenmesi yöntemlerinin saptanması uygulamaya aktarılması kendi içerisinde ve aynı amaçlı diğer dernek ve kuruluşlarla iletişimi ve diyalog sağlamak için yardımlaşma ve dayanışmanın gerçekleşmesi için; bütün bunları yapmak ve yaptırmak için çaba sarfetmek  üzere birimler (kollar, komisyonlar ve bunun gibi)kurar, bunları denetler ve yürütür.
N İstenen görevleri amaca aykırı olmadıkça yerine getirir. 
O Amaca ve mevzuata uygun sair faaliyetlerde bulunur. Üst kuruluşlara geçebilir.
Madde  5- Dernek din ve siyasetle uğraşmaz. Mevzuatına uygun olarak Dernekler Yasasının yasakladığı tüm durum ve eylemlerden kaçınır. 
Madde 6- Derneğin şube açma kaydı vardır.
DERNEK KURUCULARI
İKİNCİ BÖLÜM
ÜYE OLMA-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:
Madde 7- Derneğin iki türlü üyesi vardır.
A Asıl üye,
B Onursal üye.
Madde 8- Derneğe asıl üye olabilmek için;
A Medeni hakları kullanma yeteneğine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
B Kamu haklarında yasaklanmamış ve kısıtlanmamış olmak,
C Ağır hapis cezasına, taksirli suç dışında 1 yıldan fazla hapis cezasına yüz kızartıcı suçlardan ya da Dernekler Yasasının yasakladığı dernekleri kurmak, yönetmek suçlarından kesin biçimde cezalandırılmamış olmak,
D Genel kurulca her dönem için tespit edilecek giriş ve yıllık aidatları ödemiş olmak.
BAŞVURU:
E Akrabalık ilişkisi bulunmayan bir üyenin önerisini taşıyan dilekçesi ile yönetim kuruluna başvurmak, Türk vatandaşı olmayanların ayrıca ikamet belgelerini de vermeleri gerekir. Yönetim kurulu üyeliği kabul edip etmemekte serbesttir. Ancak; başvuru olumlu ya da olumsuz en çok 30 gün içinde karara bağlamak ve sonucu dilekçe sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.
F Yönetim kurulunun 3/4 oyuyla üyeliğe alınmak gerekir. 
ONURSAL ÜYE:
Madde 9- Derneğe onursal üye olabilmek için;
A Kültürel ve sosyal alanda yurtiçinde ve uluslar arası alanda çalışma ve çabaları ile tanınmış olmak.
B Derneğe önemli yardımları geçmek.
C Asıl üyelik koşullarını taşımak. 
D Yönetim kurulu ya da genel kurul tarafından kabul edilmek gerekir. 
Onursal üyeler, Genel kurula katılıp söz alabilirse de oy hakları yoktur.
Yabancı uyruklu onursal üyeler için ikamet belgesi aranmaz, onursal üyeler organlarda görev alamazlar. 
Madde 10- Derneğe üye olmaları Dernekler Yasasının 16.maddesinde müsaadeye bağlı olanların yetkili kurul, bakanlık, makam olurunu başvurularına eklemek zorunludur. Bu zorunluluk onursal üyeler içinde gereklidir.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde 11- Aşağıdaki durumların varlığı halinde Yönetim Kurulu kararı üyelik kaydı silinir.
A Üyelik şartlarının sonradan yitirilmesi.
B Aidat borcunu, yazılı bildirimin tebliğine rağmen yeterli sürede ödenmemesi.
C Derneğin amacına aykırı davranmak, yöneticilerin yetki ve görevlerinin yerine getirilmesine güçlük çıkarmak, çalışma düzenini bozmak, sakıncalı tutum ve davranışları bulunması nedeniyle yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul karar ile üyelikten çıkarılması.
ÜYELİKTEN ÇIKMA:
Madde 12- Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olan üyeler dernek üyeliğinden çıkmış olurlar. Ayrılma tarihine kadar olan ödenti borçlarından sorumludurlar. Bu yolla ayrılanlar üyelik için yeniden başvurduklarında tüzüğün 8,9,10. maddeleri yeniden göz önünde tutulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI-KURULUŞLARI-ÇALIŞMALARI-GÖREV VE YETKİLERİ
ORGANLAR:
Madde 13- Derneğin organları şunlardır:
A Genel Kurul.
B Yönetim Kurulu.
C Denetim Kurulu.
GENEL KURUL:
Madde 14- Genel Kurul derneğin en yetkili ve en üst organı olup, asil üyelerden oluşur. Ve iki yılda bir Nisan ayında gerekli bir neden varsa Haziran ayında İstanbul'da toplanır. Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre; Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler en az 15 gün önceden günü, saati ve yeri yerel bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağrılır. Gazete duyusunda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı çoğunluk sağlanmasından başka bir nedenle geri bırakılırsa, geri bırakma nedenleri de belirtilerek ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.  İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden başlayarak en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya ilk toplantıdaki koşul ve usulle yeniden çağrılır. Her toplantının, günü, saati, yeri, gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahalli en büyük mülki amirliğine duyurulur. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste eklenir. 
TOPLANTI DÜZENİ -GÜNDEMİ-YÖNTEMİ VE KARAR SAYISI:
Madde 15- Genel kurul iki biçimde toplanır.
A Olağan Toplantı:14. maddeye uygun olarak yönetim kurulunun çağırdığı ve düzenlediği toplantıdır. Gündemi Yönetim Kurulu tespit eder. Gündem dışı konuların görüşülebilmesi için ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşme istemini yazılı olarak genel kurul başkanlığına vermesine bağlıdır. Önergede istenilen konunun gündeme alınması ve görüşülüp karar bağlanması zorunludur. Gündemde yer almayan konular görüşülemez. 
B Olağanüstü Toplantı: Yönetim ya da Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde çağrılmasının yapılması zorunlu olandır. Kanuna uygun çağrı yerine getirilmezse Denetim kurulu ya da olağanüstü toplantıyı isteyen üyelerden birisinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyelerinden üç kişilik bir kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. Olağanüstü toplantılarda yalnız gündem konusu olan konular görüşülebileceğinden toplantı istemiyle birlikte gündem maddesinin bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü toplantılar için tüzüğün 14.maddesi uygulanır.
Madde 16- Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imzalarını koyarak toplantıya girerler. Toplantının başlayabilmesi için tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının bulunması zorunludur. Bu durum bir tutanakla saptanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıya dernek yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısı toplamının 2 katından çok üyenin katılması gerekir. Yeter sayının sağlandığı bir tutanakla saptanarak toplantı başlatılır. Toplantıyı yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi açar. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için açık oyla 1 genel kurul başkanı ve bir başkan vekili ve 2 katip seçilir. Toplantıyı genel kurul başkanı yönetir. Üyelerin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır. Kararlar özel gerek olmadıkça açık oyla ve salt çoğunlukla alınır. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve genel kurul başkanı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna bir belge karşılığında teslim edilir. 
Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. 
GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 17- Aşağıdaki hususlar Genel Kurulun görev ve yetkileri içindedir. 
A Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek.
B Dernek tüzüğünü değiştirmek.
C Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülüp, yönetim kuruluna ibra etmek. 
D Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kesin biçimini vermek, geriş aidatı ile yıllık ödentiyi tespit etmek.
E Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususlarında bu hususta borçlanma için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
F Derneğin federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
G Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek. 
H Derneğin feshine karar vermek.
İ Üyelikten çıkarma kararlarını kesinleştirmek.
J Mevzuata ve Dernek Tüzüğünde Genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.
K İbra edilmeyen Yönetim kurulu hakkında dava açılıp açılmayacağını kararlaştırmak.
YÖNETİM KURULU, KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 18- Yönetim kurulu (7) asil üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oy ile seçilir. Oy sırasına göre sonraki (5) üye de yedek üyeliğe getirilmiş olurlar. Boşalma durumunda oy sırasına göre yedek üye çağrılır, oylarda eşitlik durumunda ad çekilir.
A Genel Kurulca yapılan seçimi müteakip Yönetim kurulu derhal toplanarak görev bölümü yapar, üyeleri arasında Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Saymanı seçer. Yedi gün için Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yer olan mülki amirliğe yazıyla bildirilir.
B Yönetim kurulu derneği temsil eder, ya da bu hususta üyelerden birine veya bir kaçına yetki verir, derneğe vekil tutulmasını kararlaştırır. 
C Üyeliğe almaya, üyelikten çıkarılmaya Genel Kurula önermeye, yasaklamaya karar verir. Tük vatandaşı olmayanları üyeliğe kabul durumunda bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirir.
D Dernek şubelerini açmaya, kuruculara yetki ve görev vermeye karar verir.
E Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçe tasarısını hazırlayıp Genel Kurula sunar. 
F Yıllık çalışma raporunu, programını düzenleyip uygular, Genel kurulu toplantılara çağırır, açar, Genel Kurul ve Denetim Kurulu kararlarını yerine getirir. 
G Dernek görevlilerini alır, çıkarır, bütçeye göre ücretlerini tespit eder. 
H Yükümlülük altına girer, yayınlanacak eser ve yapılacak araştırmaları seçer. Şube çalışmalarını denetler, tüzel kişilik ilişkilerini sağlar, kuruluşları gerçekleştirir.
İ Genel Kurulla Yönetim Kurulunca yapılan seçim sonuçları ile alınana önemli kararları üyelere duyurur. 
Yönetim Kurulu en az (2) ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Oy çokluğu ile karar verilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün tutulur. Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
GÖREV BÖLÜMÜ:
Madde 19- Başkan: Yönetim Kurulunca oy çokluğu ile gizli oyla seçilir. Derneğin tüzel kişiliğini gerçek ve tüzel kişilikler katında ve yargı organlarında temsil eder. Derneğin ve Yönetim Kurulunun başkanıdır. İşlerin ve çalışmaların yürütülmesine çalışır. Görevlileri denetler, Yönetim kurulu kararlarını yerine getirir. Genel Kurulu açar.
Başkan Yardımcısı: Başkanın yokluğunda, ona ilişkin görev ve yetkilerin yerine getirir.Olağan durumlarda başkana yardım eder.
Sekreter: Derneğin yazı işlerini yönetir ve yürütür. Derneğin sözcülüğünü yapar. Defter, tutanak ve raporların düzenlenmesinden sorumludur. Başkanla birlikte yönetim kurulu gündemini hazırlar. 
Sayman: Derneğin akçalı işlerinden sorumludur. İlgili defter, kayıt ve belgeleri düzenler. Hesap raporunu ve bütçe tasarısını hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.
Yönetim Kurulu Üyeleri: Amacın gerçekleşmesi için Yönetim kurulu görev ve yetkilerine giren hususlarda çalışarak Başkan-Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman üyeye yardım ederler. Yönetim Kurulu kararı ile verilen işleri yerine getirirler.
DENETİM KURULU:
Madde 20- Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen (3) asil (3) yedek üyeden kurulur. Yılda en az 3 kez denetleme yaparlar. Denetleme bir rapor halinde toplandığında Genel Kurula sunulur. Zorunlu durumlarda Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan ister.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ŞUBELER, ŞUBE ORGANLARI-KOLLARI
ŞUBELER KURULUŞU:
Madde 21- Dernek, Genel Kurul ya da Yönetim kurulu kararı ile il, merkez, ilçelerde birden fazla olmamak üzere şube açabilir.
Şubenin açılması için Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak 3 kişinin imzası ile şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuruda bulunulur. Bu başvuruda 2908 sayılı Dernekler Yasasının 31. maddesindeki yazılı belgeler eklenir.
Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. 
Madde 22- Şubelerin organları şunlardır:
A Genel kurul.
B Yönetim kurulu.
C Denetleme kurulu veya denetçiden oluşur.
Genel Merkez, şubeleri her zaman denetler, kurar ya da dağıtabilirler, kapatabilir. Şube organlarının görevine hakli nedenlerle son verebilir. Bir üye ancak bir şubeye üye olabilir.
Şube organları, genel merkez organlarının görev ve yetkileri kendi görev ve yetkileri kendi görev yerlerinde tüzüğe ve ilgili kurallara uygun biçimde kullanırlar. 
Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılır. Yoksa yerel imkan ve araçlardan yararlanılarak yapılır. Şube genel kurulları, olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantısından en az 15 gün önce bitirir. Şube başkanı ile birlikte merkez genel kuruluna gidecek üyeleri de seçer ve sonuçları genel merkeze bildirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu, şubeler çalışma programını ve bütçesini gerekirse düzelterek onaylayıp kesinleştirir.
KOLLAR ve KOMİSYONLAR (BİRİMLER)
Madde 23- Dernek merkez şube yönetim kurulları, amaçlarını gerçekleştirmede çalışmalarını daha başarılı sonuca ulaştırmak üzere kollar ve komisyonlar kurarlar. Dernek üyelerinin yönetiminde olacak bu kollar ve komisyonlara dışardan yetenekli kimselerde alınabilir. Kol ve komisyon çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik ve önergeler hazırlanır. 
Madde 24- Derneğin merkez ve şubelerinde ilk ve iç denetim yetki ve görevleri çerçevesinde başkanlar, sekreterler ve saymanlar tarafından yapılır. Yönetim kurulu uzman kişiler görevlendirilerek kendi adına özel ve geçici denetim yaptırabilir. Genel kurullarca seçilmiş denetim kurulu üyeleri dernek iş ve işlemleri ile muhasebesini her zaman her yönüyle denetleyebilir. Tutulması zorunlu ve gerekli defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak, hazır etmek, korumak ve saklamak, yönetim kurullarının görevidir.
Derneğin parası devlet bankalarında saklanır. Günlük işlemler için saymanda azami 100.000 TL. bulunur. Giderler belge karşılığı yapılır. Alanın imzasını taşır. Dernek yetkilileri imzaların karşılığında görev nedeniyle yaptıkları masrafları belgelendirirler. 10.000 TL. geçen masrafları yönetim kurulu onaylar. Gelirler basılı makbuzla alınır. Bu konuda ayrıntı bilgiler 2908 sayılı Dernekler Yasasına göre değerlendirilir. 
DERNEĞİN GELİRLERİ:
Madde 25- 
Derneğin Gelir Kaynakları,
A Üye Aidatı
B Dernek tarafından düzenlenen toplumsal çalışmalardan ve yayınlardan sağlanan gelirler. 
C Dernek tarafından düzenlenen piyango gelirleri.
D Dernek mallarından sağlanan gelirler.
E Bağış ve yardımlar.
F İlgili makamların izniyle dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yapılan yardımlar ile diğer iç ve dış kaynaklı gelirler.
G Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
H Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardır.
DEFTER VE KAYITLAR:
Madde 26- Derneğin tutacağı defter ve kayıtlar:
A Üye kayıt defteri.
B Üyelik fişleri dosyası.
C Yönetim Kurulu karar defteri.
D Genel Kurul karar defteri.
E Denetim Kurulu karar defteri.
F Gelen-Giden evrak defteri.
G Gelir-Gider hesap defteri.
H Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri.
İ Demirbaş defteri.
Noterden onaylı bu defterlerin ilgili dosyaları tutulur. Gerekli görülen defterleri, dosya ve kayıtları ilgililer tutmak ve düzenlemekle görevlendirilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
SANDIK KURMAK-LOKAL AÇMAK
Madde 27- Dernek Genel Kurul kararı ile Dernekler Yasasının 89. ve 90 maddelerine göre sandık kurabilir, lokal açabilir.
SON KURALLAR VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 28- Tüzük değişikliği, genel kurulda hazır üyelerin 3/4 oyuyla yapılır. Gündemde bu hususta madde yoksa önerge ile eklenemez. Değişiklik için olağanüstü genel kurul düzenlenmelidir.
DERNEĞİN FESHİ:
Madde 29- Derneğin feshi ile ilgili çağrı iadeli taahhütlü olarak üyelere bildirilir. Derneğin feshine karar verilebilmesi için bu konudaki gündemi görüşen Genel Kurula dernek üyelerinin en az 2/3'nin katılması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmazsa üyeler 14. maddeye göre yeniden toplantıya çağrılır ve bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun konu görüşülebilir. Ancak kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınması gerekir.
Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. 
FESİHTEMAL VARLIĞININ TASFİYESİ:
Madde 30- Derneğin feshi durumunda mal varlığı Genel Kurul kararı ile aynı amaçta çalışan bir derneğe bırakılır. Böyle bir karar alınmaz ve bir açıklık bunmazsa mallar hazineye kalır.
UYGULANACAK KURALLAR:
Madde 31- Bu tüzükte hakkında kural bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle dernekler yasası daha sonra medeni yasa uygulanır. Bunlardan da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yararlanılarak Genel Kurul kararı ile sonuca varılır. 

Arama Etiketleri:dernek tüzüğü nasıl hazırlanır,köy dernek tüzüğü örneği,cami dernek tüzüğü örneğidernek kuruluş bildirimidernekler,şubeli dernek tüzüğü,örnek dernek tüzüğü,dernek nasıl kurulur

Yorumlar

Ad

Aile,33,Aile içi Geçimsizlik,5,aktual,1,Araç,2,Banka,3,Belediye,17,Borç dilekçeleri,2,Cevap Dilekçesi örneği,2,Ceza Dilekçe Örnekleri,44,dava dilekçeleri,18,Dernek,3,dilekce Örnekleri,39,Egitim,4,evlilik,1,feature,3,Haciz,1,Hırsızlık,1,Hukuk Dilekce Örnekleri,167,İcra,59,ihtarname,4,ipotek,1,izin Dilekce Örneği,4,Kamu Dilekçeleri,4,Kira,8,latest,1,Sağlık,5,Sözleşme,7,Şikayet Dilekçesi,4,şirket,8,Tapu dilekçe Örnekleri,5,Trafik,1,tutanak,1,Tüketici,2,Vekaletname,2,Vergi,13,
ltr
item
Örnek Dilekçeler : Dernek Tüzüğü Örneği
Dernek Tüzüğü Örneği
Dernek Tüzüğü Örneği,Madde 1- İzmit Bekirpaşa Kadıköy Mahallesi Güzelleştirme Derneğidirdernek tüzüğü nasıl hazırlanır,köy dernek tüzüğü örneği,cami dernek tüzüğü örneğidernek kuruluş bildirimidernekler,şubeli dernek tüzüğü,örnek dernek tüzüğü,dernek nasıl kurulur.Bu tüzükte hakkında kural bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle dernekler yasası daha sonra medeni yasa uygulanır.
Örnek Dilekçeler
http://ornekdilekceara.blogspot.com/2013/07/dernek-tuzugu-ornegi.html
http://ornekdilekceara.blogspot.com/
http://ornekdilekceara.blogspot.com/
http://ornekdilekceara.blogspot.com/2013/07/dernek-tuzugu-ornegi.html
true
1156415031089643021
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy