26 Temmuz 2013 Cuma

Haczin Kaldırılması İstemi Dilekçesi

Haczin Kaldırılması İstemi Dilekçesi

...... ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE
 
Dosya Esas No: .../…
HACZİN KALDIRILMASI
TALEBİNDE BULUNAN
BORÇLU : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
AÇIKLAMALAR :
Yukarıda esas numarası yazılı dosyanız ile müvekkil borçlu ..... ....’nin ....ili,.... ilçesi ....Mahalle ,...Caddesi ,.. pafta ,...ada, ...parselde kayıtlı taşınmazı üzerine haciz konulmuş olup haciz tarihinden itibaren 2 yıl içinde satışı istenilip satış avansı dosyaya yatırılmamıştır. İş bu nedenle İcra ve İflas Kanununun 106 – 110 maddeleri gereğince haczin fekki için talepte bulunmak zaruretimiz hâsıl olmuştur.
DELİLLER :   1-
                                                        2-İcra dosyası
                                                        3- Ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 106-110 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan ve tapu bilgileri belirtilen....ili,....ilçesi,....Mahallesi,...Caddesi,...Pafta,...Ada,...Parsel de kayıtlı  gayrimenkulün üzerine dosyanızdan konulan haczin İcra ve İflas Kanununun 106–110 maddeleri gereğince fekkine karar verilerek .....Tapu Sicil Müdürlüğüne konulan haczin kaldırılması için müzekkere yazılmasına karar verilmesini, borçlu vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
 
Borçlu Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Benzer Yazılar

Haczin Kaldırılması İstemi Dilekçesi
4/ 5
Oleh