5 Temmuz 2013 Cuma

Kadastro Tespitine İtiraz - Hukuk Dilekce Örnekleri

Kadastro Tespitine İtiraz - Hukuk Dilekce Örnekleri

………………..   KADASTRO MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR : 1- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
Adres
2- Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
Adres
DAVALILAR : 1- Maliye Hazinesi
2- Orman Genel Müdürlüğüne İzafeten
Orman İşletme Müdürlüğü
TALEP KONUSU : Kadastro tespitine itiraz
AÇIKLAMALAR :
1- ….. İli, ….. İlçesi,…. Köyü, ….  Ada, …. ve …. numaralı parsellerin orman vasfı ile maliye hazinesi adına yapılan tespite süresi içinde itiraz etmiş bulunmaktayız.
2- Söz konusu taşınmazlar annemiz…. ….’dan bizlere intikal eden tarla vasfındaki taşınmazlardır. Taşınmazların belgesizden ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğinden dolayı paylarımız nispetinde adımıza tescili için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : 1-
                                                         2
                                                         3-Tapu kaydı
                                                          4-Veraset ilamı
                                                          5-Keşif,
                                                          6-Bilirkişi incelemesi,
                                                          7- Tanık
                                                           8-Ve her türlü yasal delil.
HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen tespit edilecek nedenlerle, …. İli,….  İlçesi, ….  Köyü, … Ada,  ….. ve … numaralı parsellerin orman vasfı ile maliye hazinesi adına yapılan tespite yapmış olduğumuz itirazımızın kabulü ile adımıza tesciline, yargılama harç ve masraflarının davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı
Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
İmza İmzaNot:Ayrıca delil listesinde her delilin ve tanığın  hangi vakıayı ispatlayacağı  açıkça belirtilmelidir.

Arama Etiketler:kadastro tespitine itiraz dava açma süresi,kadastro tespitine itiraz süresi,kadastro tespitine itiraz dilekçesi örneği,kadastro kanunu,kadastro davaları,kadastro tespitine itiraz dilekçesi,kadastro tespiti zamanaşımı

Benzer Yazılar

Kadastro Tespitine İtiraz - Hukuk Dilekce Örnekleri
4/ 5
Oleh